Dla pełnej funkcjonalności tej strony poproszę o włączenie opcji JavaScript.

Regulamin konkursu - Ankieta

Zasady te są jedynym dokumentem, który całkowicie i wiążąco reguluje zasady Konkursu w stosunku do konsumentów w Czechach.

Organizator i uczestnik konkursu

Organizatorem Konkursu jest Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372 zwany dalej „Organizatorem”.

Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która akceptuje regulamin Konkursu, ukończyła 18 lat i ma adres zamieszkania w Polsce - zwana dalej „Uczestnikiem”.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby pozostające w stosunku pracy lub podobnym stosunku pracy z Organizatorem Konkursu, a także osoby bliskie takim osobom zgodnie z § 22 Kodeksu Cywilnego.

Konkurs nie jest w żaden sposób obsługiwany, sponsorowany ani powiązany z platformą Google, która nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności. Informacje w ramach Konkursu Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie platformie Google.

Regulamin konkursu

Konkurs trwa do 31 marca 2020 r. w formie ankiety Organizatora na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUgNgp9nfCPSqTobwwLZbvrIKmh7yr64giVRKeIMCNCjgYIg/viewform?usp=sf_link wyłącznie za pośrednictwem platformy Google.

Uczestnik bierze udział w Konkursie poprzez oddanie głosu w ankiecie za pomocą przesłania odpowiedzi na pytanie e-mailem.

Uczestnik oddając głos w ankiecie akceptuje wszystkie warunki Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy łamią regulamin lub wobec których istnieje podejrzenie oszukańczego lub nieuczciwego postępowania lub nieuczciwego pomagania innemu Uczestnikowi w zdobyciu nagrody.

Nagrody

Po zakończeniu Konkursu Organizator spośród wszystkich wypełnionych formularzy zawierających odpowiedź, wyłoni 1 zwycięzcę, który wygra:

Obraz ze sklepu internetowego Zuty.pl o wymiarach 40 x 50 cm z ramą.

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o nagrodzie nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu drogą mailową.

Uczestnicy mogą wygrać w Konkursie maksymalnie jedną nagrodę.

W celu wysłania nagrody zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie mailem danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu). Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez zwycięzcę.

Uczestnik nie ma prawa żądać świadczenia pieniężnego w zamian za nagrodę w Konkursie ani żądać innego świadczenia niż określone w niniejszym regulaminie. Nagroda ma charakter uznaniowy i zwycięzca nie może co do niej rościć sobie prawa.

Jeśli zwycięzca nie poda swoich danych kontaktowych w ciągu 14 dni od wysłania maila z prośbą o nie, nagroda przepada, a zwycięzca traci do niej prawo.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dalej „RODO”) oraz obowiązujące przepisy prawa Polsce. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 RODO.

Organizator ma prawnie uzasadniony interes w uzyskaniu i przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w zakresie imienia, nazwiska, treści komentarzy na potrzeby Konkursu przez okres 3 miesięcy od jego rozpoczęcia. Ponadto w celu wysłania nagrody zwycięzcy ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu, które udostępni wybranemu przewoźnikowi. Informacje te Organizator usunie tydzień po wysłaniu nagrody.

Wobec przetwarzania danych osobowych można w każdej chwili wnieść sprzeciw wysyłając wiadomość mailową na adres: info@zuty.pl

Ustalenia końcowe

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu Konkursu skrócenia lub przerwania Konkursu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny a jego decyzja jest obowiązująca z chwilą ogłoszenia.

Decyzje Organizatora we wszystkich kwestiach dotyczących Uczestników Konkursu czy nagród są ostateczne.