Dla pełnej funkcjonalności tej strony poproszę o włączenie opcji JavaScript.

Regulamin konkursu - Ankieta

Zasady te są jedynym dokumentem, który całkowicie i wiążąco reguluje zasady Konkursu w stosunku do konsumentów w Czechach.

Organizator i uczestnik konkursu

Organizatorem Konkursu jest Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372 zwany dalej „Organizatorem”.

Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która akceptuje regulamin Konkursu, ukończyła 18 lat i ma adres zamieszkania w Polsce - zwana dalej „Uczestnikiem”.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby pozostające w stosunku pracy lub podobnym stosunku pracy z Organizatorem Konkursu, a także osoby bliskie takim osobom zgodnie z § 22 Kodeksu Cywilnego.

Konkurs nie jest w żaden sposób obsługiwany, sponsorowany ani powiązany z platformą Google, która nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności. Informacje w ramach Konkursu Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie platformie Google.

Regulamin konkursu

Konkurs trwa do 31 marca 2020 r. w formie ankiety Organizatora na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUgNgp9nfCPSqTobwwLZbvrIKmh7yr64giVRKeIMCNCjgYIg/viewform?usp=sf_link wyłącznie za pośrednictwem platformy Google.

Uczestnik bierze udział w Konkursie poprzez oddanie głosu w ankiecie za pomocą przesłania odpowiedzi na pytanie e-mailem.

Uczestnik oddając głos w ankiecie akceptuje wszystkie warunki Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy łamią regulamin lub wobec których istnieje podejrzenie oszukańczego lub nieuczciwego postępowania lub nieuczciwego pomagania innemu Uczestnikowi w zdobyciu nagrody.

Nagrody

Po zakończeniu Konkursu Organizator spośród wszystkich wypełnionych formularzy zawierających odpowiedź, wyłoni 1 zwycięzcę, który wygra:

Obraz ze sklepu internetowego Zuty.pl o wymiarach 40 x 50 cm z ramą.

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o nagrodzie nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu drogą mailową.

Uczestnicy mogą wygrać w Konkursie maksymalnie jedną nagrodę.

W celu wysłania nagrody zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie mailem danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu). Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez zwycięzcę.

Uczestnik nie ma prawa żądać świadczenia pieniężnego w zamian za nagrodę w Konkursie ani żądać innego świadczenia niż określone w niniejszym regulaminie. Nagroda ma charakter uznaniowy i zwycięzca nie może co do niej rościć sobie prawa.

Jeśli zwycięzca nie poda swoich danych kontaktowych w ciągu 14 dni od wysłania maila z prośbą o nie, nagroda przepada, a zwycięzca traci do niej prawo.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dalej „RODO”) oraz obowiązujące przepisy prawa Polsce. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 RODO.

Organizator ma prawnie uzasadniony interes w uzyskaniu i przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w zakresie imienia, nazwiska, treści komentarzy na potrzeby Konkursu przez okres 3 miesięcy od jego rozpoczęcia. Ponadto w celu wysłania nagrody zwycięzcy ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu, które udostępni wybranemu przewoźnikowi. Informacje te Organizator usunie tydzień po wysłaniu nagrody.

Wobec przetwarzania danych osobowych można w każdej chwili wnieść sprzeciw wysyłając wiadomość mailową na adres: info@zuty.pl

Ustalenia końcowe

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu Konkursu skrócenia lub przerwania Konkursu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny a jego decyzja jest obowiązująca z chwilą ogłoszenia.

Decyzje Organizatora we wszystkich kwestiach dotyczących Uczestników Konkursu czy nagród są ostateczne.

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep your e-shop secure, we need you to log in again.

Thank you for your understanding.

Zaloguj sie