Dla pełnej funkcjonalności tej strony poproszę o włączenie opcji JavaScript.

Warunki handlowe

Warunki handlowe Spółki Westlogic s.r.o

z siedzibą w Opawie przy ulicy Olomoucká 267/29    

NIP: CZ28637372     

wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, pod oznaczeniem C, wpis 36070   

odnośnie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.zuty.pl
  

1. Przepisy wstępne

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami handlowymi”) spółki handlowej Westlogic s.r.o, z siedzibą w Opawie przy ulicy Olomoucká 267/29 o numerze NIP: CZ28637372, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, pod oznaczeniem C, wpis 36070, ​(zwanego dalej „Sprzedającym”) regulują zgodnie z przepisami § 1751/1 ustawy nr 89/2012 Sb kodeksu cywilnego (zwanym dalej „Kodeksem cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki stron umownych powstałe w związku z umowa zakupu lub na jej podstawie (zwaną dalej „umową zakupu”) zawartą między Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedającego na stronie internetowej pod adresem: www.zuty.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu witryny (zwanego dalej „interfejsem witryny”)

1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która działa przy zamawianiu towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnie wykonywanego zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od Warunków Handlowych można uzgodnić w Umowie zakupu. Odmienne postanowienia umowy zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych. 

1.4. Postanowienia Warunków Handlowych stanowią integralną część umowy zakupu. Umowa zakupu i Warunki Handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę zakupu można zawrzeć w języku polskim.

1.5. Treść Warunków Handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedającego. Nie wpływa to na prawa i obowiązki wypływające z brzmienia Warunków Handlowych obowiązującego w poprzednim okresie.

 

2. Konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej Kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika witryn​y. Za pomocą interfejsu użytkownika (zwanego dalej „K​ontem użytkownika​”) Kupujący może zamawiać towary. Jeś​li interfejs witryny na to pozwala, Kupujący może zamawiać również towary bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego bez rejestracji.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i podczas zamawiania towarów Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych znajdujących się na Koncie użytkownika. Dane podane przez Kupującego na Koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez Sprzedającego za prawidłowe.

2.3. Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego Konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z Konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może usun​ąć Konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie korzysta z swego Konto użytkownika przez ponad 240 dni lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy zakupu (w tym Warunki Handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto użytkownika może nie być dostępne non stop, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub stron trzecich.

 

3. Zawarcie umowy zakupu

3.1. Cała prezentacja towarów umieszczona na interfejsie witryny ma charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy zakupu na te towary. Przepisy § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2. Interfejs witryny zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i koszty zwrotu towarów, jeśli towar z jego natury nie można zwrócić drogą pocztową. Podane ceny towarów zawierają w sobie podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów są ważne, przez cały czas wyświetlania ich na interfejsie witryny. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego umowy zakupu na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3. Interfejs witryny zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienione na interfejsie witryny są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium ​Rzeczypospolitej Polskiej.

3.4. Aby zamówić towar, Kupujący wypełnia formularz zamówienia na interfejsie witryny. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówionym towarze (zamówione towary Kupujący „wkłada” do elektronicznego koszyka na interfejsie witryny),

3.4.2. sposobie zapłaty za zakupiony towar, informacje o wybranej metodzie dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „​zamówieniem​”).

3.5. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego, Kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które wprowadził do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego, klikając przycisk „zamawiam i płacę”. Dane wprowadzone w zamówieniu są uważane przez Sprzedającego za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi ten fakt Kupującemu pocztą elektroniczną na adres mailowy Kupującego (zwany dalej „​adresem mailowym Kupującego​”), podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu.

3.6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, koszty wysyłki) Sprzedający ma zawsze prawo poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Po zrealizowaniu zamówienia i jego potwierdzeniu przez Sprzedającego nie ma możliwości jego modyfikacji.

3.8. Stosunek umowny między Sprzedającym a Kupującym powstaje w momencie dostarczenia potwierdzenia zamówienia, które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres mailowy Kupującego.

3.9. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego w związku ze stosowaniem środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam Kupujący, a koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

 

4. Cena towaru i warunki płatności

4.1. Cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy zakupu, Kupujący może zapłacić Sprzedającemu w następujący sposób:

gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;

przelewem bezgotówkowym na konto Sprzedającego nr 65 1020 1390 0000 6902 0657 6898. Rachunek (zwany dalej „​kontem sprzedającego​”) jest prowadzony w PKO Bank Polski; 

bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności;

bezgotówkowo kartą płatniczą;

4.2. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3. Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki ani innych podobnych płatności. Nie wpływa to na postanowienia art. 4.6 Warunków Handlowych dotyczące obowiązku uiszczenia z góry ceny zakupu.

4.4. W przypadku płatności pobraniowej cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy zakupu.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia ceny zakupu wraz z podaniem tytułu przelewu. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek uiszczenia ceny zakupu przez Kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

4.6. Sprzedający jest uprawniony, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący dodatkowo nie potwierdzi zamówienia (na podstawie art. 3.8), do żądania uiszczenia pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Nie stosuje się przepis § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

4.7. Ewentualne rabaty z ceny towarów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być ze sobą łączone.

4.8. Sprzedający wystawi Kupującemu​ dokument podatkowy - fakturę -​ stwierdzającą płatność dokonaną na podstawie umowy zakupu. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiona Kupującemu przez Sprzedającego po uiszczeniu ceny towaru i przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy Kupującego.

4.9. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

5. Odstąpienie od umowy zakupu

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy zakupu na dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego, od umowy zakupu na dostawę towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od umowy zakupu dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz od umowy zakupu dostawy nagrań audio, video lub programu komputerowego, jeżeli naruszone zostało jego oryginalne opakowanie.

5.2. Jeżeli nie mamy do czynienia z przypadkiem, o którym mowa w art. 5.1 Warunków Handlowych, lub innym przypadkiem, w którym nie można odstąpić od umowy zakupu, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu zgodnie z § 1829 ust.1. Kodeksu cywilnego w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru. W przypadku gdy przedmiotem umowy zakupu jest kilka rodzajów towarów lub kilka jego części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej części dostawy. Formularz odstąpienia od umowy zakupu musi zostać wysłany do Sprzedającego w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy zakupu, Kupujący może skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez Sprzedającego, który stanowi załącznik do Warunków Handlowych. Formularz odstąpienia od umowy zakupu może Kupujący przesłać na adres mailowy Sprzedającego.   .      .

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, umowa zakupu jest anulowana. Kupujący musi zwrócić towar Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia odstąpienia od umowy zakupu Sprzedającemu. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy zakupu, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do Sprzedającego, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na swój charakter zwykłą pocztą.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu przez Kupującego zgodnie z art. 5.2 Warunków Handlowych, Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy zakupu na rachunek wskazany przez Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu Kupującemu świadczenia w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi zgodę i nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy zakupu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu, zanim Kupujący zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar do Sprzedającego.

5.5. Sprzedający jest uprawniony do potrącenia Kupującemu od ceny zakupu kwoty w celu odszkodowania za uszkodzenie towaru.

5.6. W przypadkach, gdy Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu w dowolnym momencie, aż do momentu przejęcia towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci kupującemu bez zbędnej zwłoki bezgotówkowo kwotę na konto wskazane przez Kupującego.

5.7. Jeśli Kupujący wraz z towarem otrzymał podarunek, to w chwili odstąpienia od umowy zakupu, umowa podarunkowa przestaje obowiązywać, a Kupujący jest zobowiązany zwrócić go Sprzedającemu wraz z towarem.

 

6. Transport i dostawa towarów

6.1. Jeżeli środek transportu został umówiony na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli zgodnie z umową zakupu Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w chwili dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia kosztów związanych z powtórną dostawą towarów lub koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwarcie przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron odnośnie transportu towarów mogą regulować specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeżeli takie zostały przez niego wydane.

 

7. Prawo rękojmi

7.1. Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące praw na podstawie rękojmi regulują ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedawca odpowiada przed Kupującym, że towar w chwili otrzymania go jest wolny od wad.

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, że w momencie odbioru towaru:

7.2.1. towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy towary mają cechy opisane przez Sprzedającego lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego, ze względu na charakter towarów i reklam na nie,

7.2.2. towary nadają się do celów określonych przez Sprzedającego lub do których zwykle są używane tego rodzaju towary,

7.2.3. towary odpowiadają jakości lub wykonaniu próbki czy modelu, jeżeli jakość lub wykonanie zostały ustalone zgodnie z umowną próbką lub modelem,

7.2.4. towar ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę

7.2.5. towary są zgodne z wymaganiami przepisów prawnych,

7.3. Postanowienia określone w art. 7.2 Warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, do zużycia spowodowanego przez normalne użytkowanie, do towarów używanych z powodu wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, w chwili odebrania towaru przez Kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, towary uznaje się za wadliwe w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa rękojmi w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania.

7.5. Pra​wo rękojmi ​Kupujący egzekwuje w siedzibie Sprzedającego, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do zakresu sprzedawanych towarów lub w miejscu prowadzenia przez Sprzedającego działalności.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacyjną Sprzedającego.

 

8. Inne prawa i obowiązki umawiających się stron

8.1. Kupujący nabywa na własność towary, płacąc pełną cenę zakupu.

8.2. W stosunku do Kupującego, Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1/e Kodeksu cywilnego.

8.3. Rozpatrywanie skarg konsumenckich odbywa się pod adresem: i​nfo@zuty.pl

Sprzedający prześle informacje dotyczące rozstrzygnięcia reklamacji Kupującemu na jego adres mailowy.

8.4. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy zakupu odbywa się w Czeskim Urzędzie Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Internetowa platforma rozstrzygania sporów między Sprzedającym a Kupującym na podstawie umowy zakupu znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie, oddział Republika Czeska z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 oraz dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie o rozstrzyganiu sporów konsumenckich online).

8.6. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrole licencji handlowyc​h są przeprowadzane przez odpowiedni urząd w ramach jego kompetencji. Obszar ochrony danych osobowych nadzoruje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje również w ograniczonym zakresie przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

8.8. Przesyłając zdjęcie, kupujący stwierdza, że jest autorem zdjęcia i w związku z tym jest uprawniony do egzekwowania wszelkich związanych z nim praw, w tym prawa do udzielenia licencji, której udziela sprzedawcy bezpłatnie i wyłącznie na wykorzystania zdjecia na wszelkie sposoby bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i innych oraz udziela sprzedającemu prawa do edytowania, przetwarzania i wykorzystania do innych celów. W przypadku naruszenia lub niezgodności z prawdą tego oświadczenia, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kary umownej i odszkodowania za wszelkie spowodowane szkody. W przypadku podejrzenia, że kupujący nie posiada niezbędnych uprawnień do wykorzystania zdjęcia, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania tego upoważnienia od kupującego lub odmowy przetworzenia zdjęcia.

 

9. Ochrona danych osobowych

Operator przetwarza dane osobowe Wnioskodawców i Klientów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa nr. 480/2004 Sb. oraz innych obowiązujących przepisów Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej. Więcej informacji znajduje się na stronie RODO.

Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.1. W relacjach biznesowych (Kupujący / Sprzedający)

W celu wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy następujące dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat od wykonania ostatniej części świadczenia na podstawie umowy, chyba że inne przepisy prawne wymagają przechowywania dokumentacji umownej przez dłuższy okres:

  • Imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia, adres kontaktowy, adres mailowy, telefon,  firma, zamówienie, numer konta, faktura, komunikacja z Kupującym, reklamacja (numer zamówienia, imię, nazwisko, adres mailowy, przyczyna, zdjęcie, numer konta, zwrócona kwota).

9.2. W celu marketingu bezpośredniego

W oparciu o uzasadniony interes przetwarzamy następujące dane osobowe przez okres maksymalnie 2 lat od zakończenia stosunku umownego, chyba że Państwo wyrażą sprzeciw wobec przetwarzania, klikając na link w stopce każdej z naszych wiadomości mailowych:

  • Imię, nazwisko, adres mailowy, wiadomości mailowe, użycie linku w wiadomości mailowej.

9.3. Cel ewidencji księgowej i podatkowej

W c​elu wypełnienia zobowiązania prawnych, przet​warzamy dokumenty podatkowe i księgowe odpowiednio przez 10 i 5 lat.

9.4. Kategorie odbiorców

Odbiorcy należą do kategorii administracji IT, ​oprogramowania w chmurze,​ hostingu, firm oceniających opinie klientów, usług finansowych i usług transportowych.

9.5. Prawa zamawiającego

Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską z wystarczającą gwarancją - Google Inc. jest częścią Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

Jakie są Państwa prawa?

Aby chronić swoje dane osobowe, mogą Państwo egzekwować bezpłatnie następujące prawa:

  • Prawo dostępu​ - jeśli chcą Państwo wiedzieć, jakie dane osobowe posiada nasza firma o Państwu.
  • Prawo do sprostowania​ - jeśli podane przez Państw informacje są niedokładne lub uległy zmianie, mogą Państwo w dowolnym momencie poprosić o poprawienie swoich danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia –​ egzekwowanie tego prawa oznacza, że usuniemy wszystkie Państwa dane osobowe, które uznamy za niepotrzebne (niemające celu prawnego) lub nielegalnie przechowywane. Prawo do usunięcia jest wykonywane również automatycznie w przypadku, gdy upłynął okres przechowywania danych osobowych, gdy wycofują Państwo swoją zgodę lub uznamy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzani​a - jeśli chcą Państwo bronić swoich roszczeń, a nasza firma nie spełnia Państwa wymagań podczas korzystania z prawa do ochrony danych osobowych, mogą Państwa skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, a my nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo . Poinformujemy Państwa, jeśli zdecydujemy się nadal wykorzystywać Państwa dane.
  • Prawo do przenoszenia danych ​- jeśli dostarczyli nam Państwo swoje dane na podstawie zgody lub do celów umowy, jesteśmy zobowiązani do przekazania tych danych w formie elektronicznej Państwu lub wskazanemu odbiorcy.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu​ - wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu (np. Ochrona własności lub obrona praw), jeżeli naruszają one Państwa prawa i wolności.
  • Prawo do złożenia skargi ​- do naszego upoważnionego pracownika lub do organu nadzorczego.

 

10. Kontakt do autoryzowanego pracownika

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe lub aby egzekwować swoje prawa, skontaktuj się z naszym upoważnionym pracownikiem: upowaznionypracownik@zuty.pl

10. Przesyłanie komunikatów handlowych​ oraz układanie plików cookies

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego oraz na przesyłanie komunikatów handlowych na adres elektroniczny Kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tak zwanych plików cookie na swoim komputerze. Jeśli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań Sprzedającego wynikających z umowy zakupu bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze Kupującego, Kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

 

11. Dostawa

11.1. Powiadomienia dotyczące relacji między Sprzedającym a Kupującym, w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zakupu, muszą być dostarczane na adres mailowy Sprzedającego.

11.2. Strony mogą przesyłać korespondencję pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Kupującego w zamówieniu lub w koncie użytkownika Kupującego, oraz na adres podany na stronie internetowej Sprzedającego

 

12. Postanowienia końcowe

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie wpływa to na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

12.2. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, zostanie ono zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy zakupu lub Warunków Handlowych wymagają formy pisemnej.

12.3. Umowa zakupu, w tym Warunki Handlowe, są archiwizowane przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie są dostępne.

12.4. Załącznik do Warunków Handlowych tworzy przykładowy formularz odstąpienia od umowy zakupu.

12.5. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres do dostarczania korespondencji Westlogic s.r.o. to adres mailowy: info@zuty.pl, telefon +48 ​222 639 779.

 W Opawie 12.2.2018