Dla pełnej funkcjonalności tej strony poproszę o włączenie opcji JavaScript.

Regulamin konkursu - Instagram

Regulamin konkursu - Instagram

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, który całkowicie i wiążąco reguluje zasady Konkursu w stosunku do konsumentów na terenie Polski.

Organizator i uczestnik konkursu

Konkurs organizowany jest przez Spółkę Westlogic s.r.o. FROGMAN s.r.o. - ID 22074, ul. Bielska 63A, Cieszyn, 43-400, zwaną dalej „Organizatorem".

Uczestnikiem jest osoba fizyczna powyżej 18 roku życia z adresem dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która akceptuje zasady Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem"). Osoby pozostające w stosunku pracy lub podobnym stosunku z Organizatorem Konkursu, a także osoby bliskie takim osobom nie mogą brać udziału w Konkursie.

Konkurs nie jest w żaden sposób obsługiwany, sponsorowany ani powiązany z platformą Instagram. Platforma Instagram nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności. Informacje przekazywane w ramach Konkursu Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie portalowi Instagram.

Warunki konkursu

Konkurs trwa wyłącznie za pośrednictwem platformy Instagram w terminie określonym w poście dotyczącym konkursu na fanpage'u Organizatora na https://www.instagram.com/zuty_malowanie_ponumerach/.

Udział w Konkursie obdywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy Instagram i polega na śledzeniu przez Uczestnika profilu instagramowego https://www.instagram.com/zuty_malowanie_ponumerach/

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, którzy naruszają regulamin Konkursu oraz tych, wobec których istnieje podejrzenie o oszustwo lub nieuczciwe zachowanie, którego dopuścił się Uczestnik lub inna osoba, która nieuczciwe pomogła danemu Uczestnikowi w uzyskaniu nagrody.

Nagrody

Po zakończeniu Konkursu Organizator spośród wszystkich śledzących profil https://www.instagram.com/zuty_malowanie_ponumerach/ wybierze jednego zwycięzcę, spełniającego Regulamin Konkursu. Nagrodą jest obraz z e-shopu zuty.pl. o rozmiarze 40 x 50 cm.

Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu za pośrednictwem postu na stronie fanpage i wysłanej wiadomości.

Każdy Uczestnik może w Konkursie wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

W celu wysłania nagrody, zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, adres mailowy i numer telefonu) pocztą, postem lub wiadomością. Nagroda zostanie dostarczona na adres otrzymany od zwycięzcy.

Jeśli zwycięzca nie poda swoich danych kontaktowych w ciągu 14 dni od wezwania, nagroda przepada, a zwycięzca traci do niej prawo.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Zwane dalej „RODO") oraz obowiązujące przepisy Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 RODO.

Organizator ma uzasadniony interes w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w zakresie: imienia, nazwiska, treści komentarza, na potrzeby Konkursu przez okres 3 miesięcy od rozpoczęcia Konkursu. Ponadto w celu przesłania zwycięzcy nagrody ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu kontaktowego, adresu mailowego i numeru telefonu, które udostępni wybranemu przewoźnikowi. Te dane osobowe zostaną usunięte tydzień po wysłaniu nagrody.

W każdej chwili można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, wysyłając prywatną wiadomość na fanpage na platformie Instagram.

Z praw dostępu, zmiany, usuwania danych osobowych możesz korzystać za pomocą narzędzi platformy Instagram. Z prawa do ograniczenia przetwarzania możesz skorzystać , wysyłając prywatną wiadomość na fanpage na platformie Instagram.

Ustalenia końcowe

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym momencie, bez podania powodu skrócenia lub przedłużenia trwania Konkursu, a jego decyzja jest obowiązująca od momentu jej opublikowania na stronie. Decyzje Organizatora we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu, jego Uczestników lub nagród są ostateczne.