Dla pełnej funkcjonalności tej strony poproszę o włączenie opcji JavaScript.

Regulamin konkursu - Instagram

Regulamin konkursu - Instagram

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, który całkowicie i wiążąco reguluje zasady Konkursu w stosunku do konsumentów na terenie Polski.

Organizator i uczestnik konkursu

Konkurs organizowany jest przez Spółkę Westlogic s.r.o. FROGMAN s.r.o. - ID 22074, ul. Bielska 63A, Cieszyn, 43-400, zwaną dalej „Organizatorem".

Uczestnikiem jest osoba fizyczna powyżej 18 roku życia z adresem dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która akceptuje zasady Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem"). Osoby pozostające w stosunku pracy lub podobnym stosunku z Organizatorem Konkursu, a także osoby bliskie takim osobom nie mogą brać udziału w Konkursie.

Konkurs nie jest w żaden sposób obsługiwany, sponsorowany ani powiązany z platformą Instagram. Platforma Instagram nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności. Informacje przekazywane w ramach Konkursu Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie portalowi Instagram.

Warunki konkursu

Konkurs trwa wyłącznie za pośrednictwem platformy Instagram w terminie określonym w poście dotyczącym konkursu na fanpage'u Organizatora na https://www.instagram.com/zuty_malowanie_ponumerach/.

Udział w Konkursie obdywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy Instagram i polega na śledzeniu przez Uczestnika profilu instagramowego https://www.instagram.com/zuty_malowanie_ponumerach/

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, którzy naruszają regulamin Konkursu oraz tych, wobec których istnieje podejrzenie o oszustwo lub nieuczciwe zachowanie, którego dopuścił się Uczestnik lub inna osoba, która nieuczciwe pomogła danemu Uczestnikowi w uzyskaniu nagrody.

Nagrody

Po zakończeniu Konkursu Organizator spośród wszystkich śledzących profil https://www.instagram.com/zuty_malowanie_ponumerach/ wybierze jednego zwycięzcę, spełniającego Regulamin Konkursu. Nagrodą jest obraz z e-shopu zuty.pl. o rozmiarze 40 x 50 cm.

Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu za pośrednictwem postu na stronie fanpage i wysłanej wiadomości.

Każdy Uczestnik może w Konkursie wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

W celu wysłania nagrody, zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, adres mailowy i numer telefonu) pocztą, postem lub wiadomością. Nagroda zostanie dostarczona na adres otrzymany od zwycięzcy.

Jeśli zwycięzca nie poda swoich danych kontaktowych w ciągu 14 dni od wezwania, nagroda przepada, a zwycięzca traci do niej prawo.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Zwane dalej „RODO") oraz obowiązujące przepisy Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 RODO.

Organizator ma uzasadniony interes w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w zakresie: imienia, nazwiska, treści komentarza, na potrzeby Konkursu przez okres 3 miesięcy od rozpoczęcia Konkursu. Ponadto w celu przesłania zwycięzcy nagrody ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu kontaktowego, adresu mailowego i numeru telefonu, które udostępni wybranemu przewoźnikowi. Te dane osobowe zostaną usunięte tydzień po wysłaniu nagrody.

W każdej chwili można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, wysyłając prywatną wiadomość na fanpage na platformie Instagram.

Z praw dostępu, zmiany, usuwania danych osobowych możesz korzystać za pomocą narzędzi platformy Instagram. Z prawa do ograniczenia przetwarzania możesz skorzystać , wysyłając prywatną wiadomość na fanpage na platformie Instagram.

Ustalenia końcowe

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym momencie, bez podania powodu skrócenia lub przedłużenia trwania Konkursu, a jego decyzja jest obowiązująca od momentu jej opublikowania na stronie. Decyzje Organizatora we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu, jego Uczestników lub nagród są ostateczne.

 

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep your e-shop secure, we need you to log in again.

Thank you for your understanding.

Zaloguj sie