Dla pełnej funkcjonalności tej strony poproszę o włączenie opcji JavaScript.

Regulamin konkursu

Kup BESTSELLER i wygraj zwrot pieniędzy za Twój zakup!

Regulamin konkursu 

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, który całkowicie i wiążąco reguluje zasady Konkursu w stosunku do konsumentów na terenie Polski.

Organizator i uczestnik konkursu

Konkurs organizowany jest przez SpółkęWestlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372, zwaną dalej „Organizatorem".

Uczestnikiem jest osoba fizyczna powyżej 18 roku życia z adresem dostawy w Rzeczypospolitej Polskiej, która akceptuje zasady Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem"). Osoby pozostające w stosunku pracy lub podobnym stosunku z Organizatorem Konkursu, a także osoby bliskie takim osobom zgodnie z §22 Kodeksu cywilnego nie mogą brać udziału w Konkursie.

Warunki konkursu

Konkurs odbywa się w okresie od 26 lipca, 00:01 do 1 sierpnia 2021, 23:59.

W losowaniu nagród zostanie uwzględniony numer każdego zamówienia na produkty pochodzące ze strony https://www.zuty.pl/najlepsza-oferta/.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, którzy naruszają regulamin Konkursu oraz tych, wobec których istnieje podejrzenie o oszustwo lub nieuczciwe zachowanie, którego dopuścił się Uczestnik lub inna osoba, która nieuczciwe pomogła danemu Uczestnikowi w uzyskaniu nagrody.

Nagrody

We wtorek 3 sierpnia 2021 ze wszystkich zamówień spełniających regulamin konkursu Organizator wylosuje 3 kupujących, którym zwróci pieniądze za zakup na zuty.pl.

Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej mailem nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

Każdy Uczestnik może w Konkursie wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

W celu wysłania nagrody, zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie  mailem danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer konta). Nagroda zostanie przesłana na konto otrzymane od zwycięzcy.

Jeśli zwycięzca nie poda swoich danych w ciągu 14 dni od wezwania, nagroda przepada, a zwycięzca traci do niej prawo.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Zwane dalej „RODO") oraz obowiązujące przepisy Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 RODO.

Organizator ma uzasadniony interes w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w zakresie: imienia, nazwiska, adresu mailowego na potrzeby Konkursu przez okres 3 miesięcy od rozpoczęcia Konkursu. Ponadto w celu przesłania zwycięzcy nagrody ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru konta, na które pośle zwrot kosztów zakupu. Te dane osobowe zostaną usunięte tydzień po wysłaniu nagrody.

 

Ustalenia końcowe

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym momencie, bez podania powodu skrócenia lub przedłużenia trwania Konkursu, a jego decyzja jest obowiązująca od momentu jej opublikowania na stronie. Decyzje Organizatora we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu, jego Uczestników lub nagród są ostateczne.